Demolice PNG
Drcení materiálu PNG
Terenní úpravy PNG
 • Výkopové práce ing.sítě (výkopy rýh)
 • Výstavba ing. síťí
  • Kanalizace
  • Vodovody
  • Plynofikace
  • Veřejné osvětlení
 • Výstavba a opravy komunikací
 • Výstavba chodníků, parkovacích ploch (dlažby, zámkové dlažby, asfalt, litý asfalt, ...)
 • Asfaltování povrchů (rýh po plynofikaci, vodovodech, kanalizaci, ...)
 • Demolice a odstraňování staveb (strojně)
 • Recyklace stavebních odpadů drcením (beton, železobeton, cihlová suť, živičné kry)
 • Třídění materiálu (zemina, štěrk, suť)
 • Řezání asfaltových a betonových ploch
 • Terenní úpravy
 • Zimní údržba (vyhrnování sněhu, posypy komunikací)
 • Vysekávání travnatých ploch
 • Zakládání staveb
Třídění materiálu PNG
Výstavba komunikací PNG
Zakládání staveb PNG